OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis (dále jen jako „Občanský zákoník“ a tyto všeobecné obchodní podmínky dále jen „VOP“)

 1. Základní informace o nás

Firma: Matyáš Novotný
IČ: 09224742
Sídlo: Sokolská 815, Uhlířské Janovice 285 04
zapsán v živnostenským rejstříku vedeném Městským úřadem v Kutné Hoře, IČ: 00236195

(dále jen „Poskytovatel“)

telefon: +420 777 699 638
e-mail: 
novotny@webno.cz
ID datové schránky: q4cx9fh
web: 
https://www.webnom.cz/

 

 1. Základní informace o těchto VOP
 2. Poskytovatel je nezávislou agenturou působící zejména v oblasti marketingu a e-commerce.
 3. Objednatel je podnikající fyzická či právnická osoba, poptávající některou ze služeb Poskytovatele (dále jen jako „“).
 4. Marketingové a reklamní služby jsou Poskytovatelem prováděny na základě individuální dohody s Objednatelem, jejíž podmínky jsou blíže specifikovány v jednotlivých ustanoveních Smlouvy o poskytování marketingových služeb, jejíž součástí jsou tyto VOP (dále jen jako „Smlouva o poskytování služeb“).
 5. Mezi poskytované marketingové a reklamní služby Poskytovatelem patří zejména PPC reklama, Display reklama/RTB, Marketingové strategie, školení, SEO, tvorba webu/e-shopu, tvorba grafiky, copywrite, UX/UI optimalizace, správa sociálních sítí, a další (dále jen jako „Služby“).
 6. Účelem těchto VOP je upravit podmínky objednávek a dodávek Služeb mezi Poskytovatelem a Objednatelem, tj. zejména upravit objednávky Služeb; vznik, změnu a zánik Smlouvy o poskytování Služeb, na jejímž základě se dodávky Služeb budou uskutečňovat, a dále práva, povinnosti a nároky stran ze Smlouvy o poskytování služeb plynoucí, jakož i veškeré ostatní záležitosti s tímto související.
 7. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb.

III. Objednávka služeb a uzavření Smlouvy o poskytování služeb

 1. Objednatel učiní nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře dostupného na webu Poskytovatele, který bude obsahovat údaje o Objednateli, tj. název firmy, jméno a příjmení, kontaktní údaje a specifikaci a rozsah požadovaných služeb a případné další informace, které mohou být pro přípravu a učinění nabídky ze strany Poskytovatele relevantní, případně přílohu ve formátu PDF obsahující tyto údaje (dále jen jako „Formulář“ nebo také „Poptávka“). Formulář bude obsahovat odkaz na tyto , přičemž předpoklad k úspěšnému dokončení a odeslání Formuláře je prohlášení Objednatele, že si tyto VOP přečetl, rozumí jim a bez jakýchkoliv výhrad s nimi souhlasí.
 2. V návaznosti na učiněnou Poptávku zašle Poskytovatel Objednateli prostřednictvím e-mailu nabídku, která bude obsahovat podrobnou specifikaci a rozsah poskytovaných služeb, cenovou nabídku, předpokládaný termín plnění, jakož i další podmínky poskytování Služeb (dále jen jako „Nabídka“).
 3. Objednatel Nabídku akceptuje nebo sdělí Poskytovateli k Nabídce své výhrady nebo Nabídku odmítne. Poskytovatel buďto výhrady přijme a Nabídku upraví dle požadavku Objednatele, nebo výhrady nepřijme, kdy v takovém případě má Objednatel možnost akceptovat nebo odmítnout původní Nabídku.
 4. Po akceptaci Nabídky Objednatelem zašle Poskytovatel Objednateli návrh znění Smlouvy o poskytování služeb s ujednáními v souladu s akceptovanou Nabídkou. Objednatel poskytne Poskytovateli součinnost a veškeré potřebné údaje potřebné pro přípravu návrhu znění Smlouvy o poskytování služeb.
 5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká okamžikem podpisu Smlouvy o poskytování služeb oběma stranami a doručením podepsané Smlouvy o poskytování služeb Poskytovateli. Poskytovatel není povinen začít s poskytováním Služeb dříve, než okamžikem vzniku smluvního vztahu dle věty první tohoto odstavce.
 6. Smlouva o poskytování služeb může být uzavřena stranami jednou z těchto forem dle dohody stran:
  1. v listinné podobě osobně;
  2. v listinné podobě s využitím poštovních služeb;
  3. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky s využitím uznávaného elektronického podpisu;
  4. nebude-li takový postup vyvolávat pochybnosti o pravosti podpisu Objednatele, lze doručit i sken podepsané Smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky stran.
 1. Podmínky poskytování služeb
 1. V zájmu řádného poskytování Služeb je Objednatel povinen Poskytovatele informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné poskytování Služeb a na schopnost Objednatele dostát svým závazkům vůči Poskytovateli, jakož i o změně údajů týkajících se Objednatele.
 2. Objednatel odpovídá za pravdivost a správnost jím poskytnutých informací Poskytovateli a nese veškeré právní následky spojené s porušením zákonných povinností v důsledku jím učiněných nepravdivých nebo nesprávných tvrzení.
 3. Poskytovatel je povinen zajistit pro Objednatele Služby ve sjednaném rozsahu, při poskytování Služeb postupuje s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a zájmy Objednatele.
 4. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu se zákonem a neporušovat při jejich provádění práva třetích osob, zejména práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, nebo autorská práva.
 5. Poskytovatel je oprávněn plnit Smlouvu o poskytování služeb zcela či zčásti ve spolupráci, resp. prostřednictvím svých subdodavatelů. V takovém případě nese Poskytovatel odpovědnost vůči Objednateli, jako by Smlouvu o poskytování služeb plnil sám.
 6. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou možnou součinnost, informace a podklady potřebné k zajištění plnění povinností Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel Objednatele požádá o poskytnutí součinnosti, informací či podkladů potřebných pro poskytování Služeb, je povinen Objednatel vyžádanou součinnost, informace či podklady poskytnout do 5 pracovních dní ode dne obdržení žádosti Poskytovatele ve formátu vyžadovaném Poskytovatelem.
 7. Mají-li být při poskytování Služeb použity podklady předložené Objednatelem, které jsou autorským dílem či jakkoli chráněny právní úpravou duševního vlastnictví, vyžaduje se, aby Objednatel byl oprávněn s těmito podklady nakládat, zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „autorský zákon“), a ve smyslu jiných právních norem, a aby je předal ve formátu vyžadovaném Poskytovatelem.
 8. Výstupy, které vzniknou v průběhu a v souvislosti s poskytováním Služeb, se stávají okamžikem jejich předání Objednateli jeho vlastnictvím. Vzhledem k tomu, že tyto výstupy mohou naplňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, poskytne na základě Smlouvy o poskytování služeb Poskytovatel Objednateli potřebná oprávnění k výkonu majetkových práv k autorskému dílu, bude-li výstup zaměstnaneckým dílem ve smyslu autorského zákona, či výhradní, časově neomezenou licenci, bez omezení teritoria a omezení množstevního rozsahu. Objednatel však nebude oprávněn výstupy rozmnožovat a činit jejich kopie, poskytovat podlicence třetím stranám či postoupit právo k výkonu majetkových práv na třetí osobu.
 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout Službu v případech, kdy mu v tom brání vyšší moc, provozní tísňové situace, či z důvodu jakékoliv okolnosti, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele, nebylo možné ji rozumně předvídat a brání mu v plnění předmětné Smlouvy o poskytování služeb či její části, a jestliže nelze rozumně požadovat, aby Poskytovatel tuto překážku nebo její následky včas odstranil. V takových případech jsou Poskytovatel a Objednatel bez odkladu povinni obnovit jednání o Smlouvě o poskytování služeb s tím, že Služba či její část může být poskytnuta v náhradním termínu, pokud se na tom strany dohodnou formou dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb. Nárok na náhradu škody Objednatele v případech dle tohoto odstavce je vyloučen.
 10. Všechny podklady potřebné pro poskytování Služeb musí poskytnout Objednatel Poskytovateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem sjednaným pro počátek poskytování Služeb. O dobu, po kterou bude Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů pro Poskytování služeb, se prodlužuje termín pro poskytnutí Služeb Poskytovatelem.
 11. Poskytovatel je oprávněn požádat Objednatele o poskytnutí pokynů co do obsahu poskytovaných Služeb. Objednatel musí poskytnout pokyny Poskytovateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení takové žádosti Poskytovatele. Neposkytne-li Objednatel Poskytovateli vyžadované pokyny, je Poskytovatel oprávněn postupovat samostatně tak, aby nedocházelo k prodlení při plnění povinností ze Smlouvy o poskytování služeb, případně přerušit plnění poskytované Objednateli. O dobu, po kterou bude Objednatel v prodlení s poskytnutím pokynů, se prodlužuje termín pro poskytnutí Služeb Poskytovatelem.
 12. Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti včas upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou na základě takovýchto pokynů Objednatele.
 13. V případě prodlení na straně Objednatele s plněním jeho povinností (poskytnutí součinnosti, informací či podkladů) nemůže být Poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností ze Smlouvy o poskytování služeb.
 14. Na základě písemné žádosti Objednatele bude Poskytovatel průběžně informovat Objednatele o stavu Služeb poskytovaných na základě Smlouvy o poskytování služeb, a to nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co byl k tomu Objednatelem vyzván.
 15. Objednatel uděluje souhlas s případným zveřejněním obchodní firmy a loga Objednatele, a ukázky výstupů činnosti Poskytovatele, jako tzv. reference, a to zejména na webových stránkách, na sociálních sítích a v nabídkových materiálech Poskytovatele. V případě využití za jiným účelem, než výše uvedeném, je nutný výslovný souhlas Objednatele.
 16. Strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování služeb. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění Smlouvy o poskytování služeb nebo ochranu zájmů strany.
 1. Platební podmínky
 2. Poskytovatel je oprávněn žádat zálohu ze sjednané ceny Služeb, hrazenou na základě zálohové faktury. Záloha musí být v plné výši připsána na účet Poskytovatele, uvedený v zálohové faktuře, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem sjednaným pro počátek poskytování Služeb. V případě, že platba nebude na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, není Poskytovatel povinen zahájit poskytování Služeb.
 3. Cena za poskytnutí Služeb bude sjednána ve Smlouvě o poskytování služeb hodinovou sazbou nebo fixní částkou za poskytnuté Služby. Cenu za poskytnutí Služeb lze navýšit pouze v případě, kdy dojde na žádost Objednatele k překročení rozsahu služeb sjednaného Smlouvou o poskytování služeb (mimosmluvní činnosti neboli vícepráce) a dále v případě navýšení cen ze strany subjektů, prostřednictvím nichž Poskytovatel zajišťuje některé Služby, kdy o navýšení ceny za poskytnutí Služeb strany uzavřou dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb.
 4. Objednatel hradí cenu za poskytnuté Služby na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Objednatel souhlasí s vystavováním faktur v elektronické podobě. Poskytovatel bude cenu za poskytnuté Služby fakturovat vždy po skončení kalendářního měsíce, se čtrnáctidenní splatností, nebude-li ve Smlouvě o poskytování služeb sjednáno jinak.
 5. Cena za poskytnutí Služeb je řádně uhrazena, jestliže byla uhrazena pod variabilním symbolem a ve výši dle příslušné faktury, a to připsáním příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele, uvedeným tamtéž.
 6. Chybné, částečné či hromadné platby nemusí být Poskytovatelem akceptovány. Takové platby mohou být vráceny na účet, ze kterého byly na účet Poskytovatele připsány, snížené o případné bankovní poplatky vynaložené ze strany Poskytovatele.
 7. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv plnění je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
 8. Po dobu prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv plnění Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb, přičemž o dobu prodlení Objednatele s takovou platbou se prodlužuje doba k poskytnutí Služeb Poskytovatelem. Poskytovatel je zároveň oprávněn nepředat výsledek poskytování Služeb Objednateli, do doby úplné úhrady veškerých splatných závazků Objednatele vůči Poskytovateli.
 1. Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb
 2. Kterákoliv ze stran může od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 3. Kterákoliv ze stran může od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit, jestliže v insolvenčním řízení, vedeném s druhou stranou, bude prohlášen úpadek této druhé strany.
 4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb, jestliže bude Objednatel v prodlení trvajícím déle než 15 kalendářních dnů:
  1. s úhradou ceny za poskytované Služby nebo
  2. s úhradou zálohy na cenu za poskytované Služby nebo
  3. s poskytnutím součinnosti, podkladů či informací potřebných k řádnému poskytování Služeb.
 5. Zrušením závazku v důsledku odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto, ani práva a nároky (zejména nárok Poskytovatele na úhradu ceny za poskytnuté Služby) z takových plnění vyplývající.

 

VII. Práva z vadného plnění a reklamace

 1. Je-li ze strany Poskytovatele plněno vadně, má Objednatel práva z vadného plnění.
 2. Poskytovatel plní vadně, zejména poskytne-li Objednateli Služby, které nemají stanovené nebo ujednané vlastnosti dle Smlouvy o poskytování služeb.
 3. Poskytovatel neplní vadně, jestliže Objednatel vadu sám, zcela nebo z části, způsobil, např. udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím požadované součinnosti.
 4. Poskytovatel neplní vadně, jestliže byla vada zapříčiněna jednáním třetí osoby (nikoli subdodavatele Poskytovatele) či vyšší mocí.
 5. V případě vadného poskytnutí Služeb z důvodů na straně Poskytovatele může Objednatel požadovat, je-li vada odstranitelná, buď opravu, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřenou slevu z ceny.
 6. V případě vadného poskytnutí Služeb z důvodů na straně Poskytovatele, je-li vada neodstranitelná, může Objednatel buď požadovat přiměřenou slevu z ceny, anebo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb.
 7. Objednatel musí uplatnit reklamaci písemně, a to formou zaslání doporučeného dopisu na adresu sídla Poskytovatele, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu či datové schránky Poskytovatele.
 8. Reklamace musí být uplatněna do 5 dnů ode dne, kdy mohla být vada, při náležité péči, Objednatelem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí Služby. Uplynutím kterékoliv z těchto lhůt právo Objednatele uplatnit vady poskytnutých Služeb zaniká.
 9. Objednatel je povinen při reklamaci uvést zejména následující informace: identifikační údaje Objednatele, specifikaci poskytnuté Služby, číslo objednávky a podrobný popis reklamované vady.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o uplatněné reklamaci.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Tuto změnu je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli nejpozději do 15 dnů přede dnem její účinnosti. Objednatel je oprávněn v takovém případě vypovědět Smlouvu o poskytování služeb s výpovědní dobou 30 dní; výpověď musí být doručena Poskytovateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny VOP. Do uplynutí výpovědní doby se použijí tyto VOP v původním znění.
 2. Práva a povinnosti Smluvních stran se nad rámec těchto VOP a ujednání ve Smlouvě o poskytování služeb, přiměřeně řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 3. Od ustanovení těchto VOP se Smluvní strany mohou odchýlit pouze na základě písemné dohody. V případě rozporu ujednání těchto VOP a ujednání Smlouvy o poskytování služeb mají přednost ujednání ve Smlouvě o poskytování služeb.
 4. V případě, že některé ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nebo těchto VOP se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Strany se dohodnou na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které nejlépe splňuje tytéž obchodní účely jako ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 4. 2023

Copyright © 2024 Webnom