ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace vysvětlující, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji, které od Vás shromažďujeme, když používáte náš web a služby.

Zpracování osobních údajů se řídí zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osob a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů jsem já Matyáš Novotný (v tomto dokumentu také jako „Správce“).

Na koho se můžete obrátit, pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů či cookies naší společností nebo byste chtěli uplatnit některá ze svých práv na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní údaje Správce:

Matyáš Novotný

IČ: 09224742

se sídlem Sokolská 815, Uhlířské Janovice 285 04

zapsán v živnostenským rejstříku vedeném Městským úřadem v Kutné Hoře, IČ: 00236195

 

tel.: +420 777 699 638

e-mail: novotny@webnom.cz

web: https://www.webnom.cz

 

Čí osobní údaje zpracováváme?

 

Naše společnost zpracovává osobní údaje:

 • Návštěvníka našich webových stránek (ve spojení s Cookies)
 • Potenciálního zákazníka
 • Zákazníka

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze, má-li k jejich zpracování právní titul, korektně a transparentně. Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze pro zamýšlený účel, bezpečně a jen tak dlouho, jak to vyžaduje zákon nebo je uvedeno v těchto Zásadách.

Pokud jste návštěvníkem webových stránek, naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu:

KOMPLETNÍ SEZNAM COOKIES

Pokud jste pouze potenciálním zákazníkem, naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které jste na základě svého souhlasu sdělili v souvislosti s odesláním žádosti o zaslání ověřovacího kódu prostřednictvím našich webových stránek. Zejména jde o následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa,
 • IP adresa, cookies,
 • záznamy komunikace mezi Námi a Vámi, která rovněž může obsahovat další osobní údaje.

Pokud jste zákazníkem, naše společnost zpracovává všechny Vaše osobní údaje, které jste jí sdělili v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením smlouvy mezi Vámi a naší společností v jakékoli formě. Zejména jde o následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
 • IP adresa, cookies,
 • údaje o zaměstnancích, případně dalších spolupracujících osobách,
 • záznamy komunikace mezi Námi a Vámi.

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Většina osobních údajů, které zpracováváme, nám byla přímo Vámi sdělena či jinak předána. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, zejména když:

 • používáte nebo zobrazujete naše webové stránky pomocí souborů cookies Vašeho prohlížeče,
 • nám zašlete žádost o nezávaznou poptávku zejména prostřednictvím naší webové stránky,
 • uzavřete smlouvu (přijmete Podmínky poskytnutí služby) s naší společností.

Naše společnost je dále rovněž oprávněna zpracovávat osobní údaje, které jste nám jakýmkoli způsobem sdělili nebo které jste poskytli zpracovateli naší společnosti.

Naše společnost je rovněž oprávněna zpracovávat osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb subjektu údajů v rozsahu údajů získaných naší společností (nebo naším zpracovatelem) z veřejně přístupných zdrojů nebo od třetích stran v souvislosti s nezávaznou poptávkou, předsmluvním jednáním a dále uzavřením, dobou trvání a ukončení smlouvy mezi Vámi a naší společností.

 

Zaznamenáváme telefonní hovory a jinou komunikaci s Vámi?

 

Zejména pro účely našich oprávněných zájmů, abychom mohli ověřit Vámi poskytnuté údaje, prokázat řádné uzavření smlouvy a správnost našeho postupu a vyjasnit si případné nesrovnalosti, mohou být prováděny záznamy našich vzájemných telefonních hovorů a jiné komunikace. Naše vzájemná komunikace může obsahovat blíže nespecifikované osobní údaje, k jejichž zpracování při zaznamenávání komunikace může docházet. Záznamy naší vzájemné komunikace jsou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy, resp. po dobu trvání právního titulu k jejich zpracování. Při zpracování osobních údajů bude v tomto případě docházet především ke shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče dat, zpřístupňování, používání, předávání, uchovávání a likvidaci. Komunikace může být zpřístupněna zejména našim pověřeným pracovníkům, našim zpracovatelům a dále subjektům, kterým je Správce oprávněn nebo dokonce povinen osobní údaje zpřístupnit.

 

Na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • s Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů,
 • pro splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jíž jste smluvní stranou,
 • za účelem plnění zákonných povinností, které se na naši společnost či třetí stranu, jejíž služby naše společnost za účelem plnění smlouvy využívá,
 • pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany.

Osobní údaje (informace, média, obsahující osobní údaje) je možné dále použit jako důkazní prostředky.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

 

Naše společnost shromažďuje Vaše údaje zejména pro následující účely:

 • splnění smlouvy mezi naší Společností a Vámi nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jíž jste smluvní stranou,
 • profilace a užití Vašich osobních údajů za účelem profilace následné obchodní nabídky,
 • splnění zákonem stanovených povinností,
 • zákaznické podpory,
 • ochrany oprávněných zájmů naší společnosti a třetích stran,
 • uplatnění právních nároků a povinností ze smluvního vztahu mezi naší společností a Vámi,
 • zasílání obchodních sdělení.

 

Předáváme osobní údaje třetím osobám?

Zejména v souvislosti s plněním smlouvy mezi naší Společností a Vámi a v souvislosti s plněním povinností stanovených relevantními právními předpisy nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jsme oprávněni předat osobní údaje třetím osobám.

Bližší specifikace zpracovatelů a dalších příjemců Vám bude poskytnuta na Vaši žádost.

Naše společnost si dovoluje upozornit, že nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami, které jsou v postavení správce. Při takovém zpracování osobních údajů budou uplatněny vlastní zásady ochrany osobních údajů této třetí strany v postavení správce.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím či orgánům, pokud k tomu nedáte souhlas nebo pokud k tomu nejsme ze zákona povinni.

Dochází při zpracování osobních údajů k profilování nebo automatizovanému rozhodování?

Osobní údaj naší společností mohou být zpracovávány systematicky a automatizovaně a může docházet k tzv. profilování, kterým se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů, spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů, vztahujících se k fyzické osobě například pro účely přímého marketingu.

Jak ukládáme Vaše osobní údaje?

 

Naše společnost respektuje příslušné právní standardy pro bezpečnost IT, aby zajistila bezpečnost dat a systémů a monitorovala jejich soulad a zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku.

 

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje zpracováváme s ohledem na jejich účel po různě dlouhou dobu. Není-li pro délku zpracování určující Vám udělený souhlas, zpracováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování či po dobu plnění zákonných povinností.

Není-li dále stanoveno jinak osobní údaje námi budou odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho roku poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vaše souhlasu jsou vymazány v návaznosti na Váš písemný požadavek, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od obdržení takového požadavku (odvolání souhlasu). Zpracování osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu tím není dotčeno. Odvolání souhlasu nám nebrání v dalším zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu.

Váš již dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na e-mailu: novotny@webnom.cz

Zpracováváme osobní údaje za účelem marketingu?

Naše společnost by Vám chtěla zaslat informace o našich produktech a službách, o kterých máme za to, že by se Vám mohly líbit. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení se uskutečňuje na základě oprávněného zájmu naší společnosti, i přesto jste oprávněni nám kdykoliv sdělit, že již nemáte zájem dostávat od nás další marketingová sdělení. V takovém případě jsme povinni Vám ihned přestat marketingová sdělení zasílat. Zpracování osobních údajů pro další účely tím však není dotčeno.

Pokud si již nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, zašlete nám e-mail na adresu novotny@webnom.cz a my Váš požadavek okamžitě zpracujeme.

Jaká jsou Vaše práva na ochranu údajů?

 

Naše společnost by se chtěla ujistit, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Máte nárok:

 • požádat nás o přístup k osobním údajům, které jsou námi zpracovávány,
 • požádat nás o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat nás o potvrzení o zpracovávaných osobních údajích, zejména o sdělení účelu zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, doby zpracování/uložení osobních údajů, informací o zdroji osobních údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • požádat nás o opravu, resp. doplnění nepřesností,
 • požádat nás o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou námi zpracovávány protiprávně,
 • požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v článku 18 GDPR,
 • na přenositelnost jeho osobních údajů,
 • vznést námitku podle článku 21 GDPR.

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s Vašimi právy či zákonem, můžete:

 • požádat o vysvětlení,
 • požadovat odstranění protiprávního stavu,
 • podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud podáte jakoukoliv z výše uvedených žádostí či požadavků, odpovíme Vám do 30 dnů od doručení Vaší žádosti (Vašeho požadavku).

Chcete-li některá z výše uvedených práv uplatnit, kontaktujte nás:

 

Zavolejte nám na: +420 777 699 638

Nebo nám napište: novotny@webnom.cz

Berte prosím na vědomí, že Zásady námi mohou být průběžně aktualizovány. Pokud bychom v Zásadách provedli nějaké změny, budeme Vás informovat, abyste nám mohli říci Váš názor na změnu. Pokud byste se rozhodli se změnou nesouhlasit, je možné, že Vaše osobní údaje již dále nebudeme moci zpracovávat

Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2024

Copyright © 2024 Webnom